CE sertifikavimas, modernizavimas ir ženklinimas

CE ženklas (Conformité Européenne) yra sertifikavimo simbolis, kuris parodo, kad produktas atitinka Europos Sąjungos saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tai reiškia, kad produktas gali būti laisvai parduodamas visoje ES. CE ženklinimas yra privalomas ir turi būti pritvirtintas prieš produktui patekant į rinką (pardavimui ar naudojimui) Europos ekonominės erdvės 28 valstybėse narėse.
Ne visi produktai turi būti pažymėti CE ženklu, tik tie, kurie patenka į Europos direktyvos, turinčios reikalavimus dėl CE ženklinimo, taikymo sritį. Jei direktyva numato gaminio ženklinimą CE ženklu, jis turi būti pažymėtas prieš pateikiant jį į rinką arba modifikavus jau esamus gaminius, kuriems direktyvos taikomos kaip naujiems gaminiams.
CE ženklą privalo pritvirtinti gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas, kurie turi užtikrinti ir deklaruoti, kad produktas atitinka reikalavimus. CE ženklas ne tik užtikrina, kad produktas atitinka visus teisės aktų reikalavimus, bet ir suteikia vartotojams pasitikėjimo, kad produktas yra saugus ir patikimas naudoti.
Produktą ženklinti CE ženklu suteikia ES atitikties deklaracija (Declaration of Conformity). Šis dokumentas yra teisinis pagrindas, kuriame gamintojas, importuotojas arba įgaliotasis atstovas patvirtina, kad produktas atitinka visus taikomus ES direktyvų ir reglamentų reikalavimus. Šioje deklaracijoje pateikiama informacija apie produktą, taikomas ES direktyvas ir standartus bei atitikties įvertinimo procedūras.

Mes žinome gamybininkų problemas

Sudėtingi reglamentai ir direktyvos:
Gamybininkams sunku suprasti ir tinkamai interpretuoti įvairias ES direktyvas ir reglamentus, kurie gali skirtis priklausomai nuo produkto rūšies.
Techninės dokumentacijos rengimas:
Reikia sudaryti išsamią techninę dokumentaciją, kuri apima gaminio specifikacijas, bandymų ataskaitas ir atitikties deklaracijas. Tai užima daug laiko ir resursų.
Atitikties vertinimo procedūros:
Ne visi gamintojai turi pakankamai žinių ar resursų, kad galėtų atlikti reikalingus bandymus ir vertinimus, todėl dažnai reikia samdyti išorinius ekspertus ar laboratorijas, kas padidina išlaidas.
Nuolatinė reguliavimo kaita:
ES reguliavimai ir direktyvosatnaujinamos, todėl gamintojams būtina nuolat sekti naujausius pokyčius ir užtikrinti, kad jų produktai ir procesai visada atitiktų galiojančius reikalavimus.
Sertifikavimo kaštai:
CE sertifikavimo procesas gali būti brangus, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Į šiuos kaštus įeina ne tik bandymų ir sertifikavimo išlaidos, bet ir personalo mokymai bei dokumentacijos tvarkymas.
Priežiūra ir kontrolė:
Po sertifikavimo gamintojai turi užtikrinti, kad jų produktai išliktų atitiktimi per visą jų funkcionavimo ciklą. Tai reiškia nuolatinę produktų kontrolę ir reagavimą į bet kokius neatitikimus ar problemas.

CE sertifikavimo proceso eiga

1. Tinkamos direktyvos parinkimas.
MachineryAssist specializuojamės šiose direktyvose:
Mašinų direktyva – 2006/42/EC;
Žemų įtampų direktyva – 2014/35/EU;
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva – 2014/30/EU.
2. Direktyvos reikalavimų identifikavimas.
Direktyvos apibrėžia tik esminius bendrai taikomus sveikatos ir saugos reikalavimus, papildytus eile specialių reikalavimų, taikomų tam tikroms mašinų kategorijoms. Siekiant patvirtinti atitiktį šiems esminiams reikalavimams, pageidautina turėti standartus, suderintus visos Bendrijos lygiu, leidžiančius išvengti rizikos, susijusios su mašinų projektavimu ar gamyba. Identifikavimas tai standartų pritaikymas. Mūsų taikomi bendrieji standartai:
Mašinų sauga. Bendrieji projektavimo principai. Rizikos vertinimas ir jos mažinimas (ISO 12100:2010)
Mašinų sauga. Nurodymai dėl ergonomikos standartų taikymo projektuojant mašinas (LST EN 13861:2012)
Mašinų sauga. Antropometriniai darbo vietų prie mašinų projektavimo reikalavimai (LST EN ISO 14738:2009)
Mašinų sauga. Valdymo sistemų dalys, susijusios su sauga. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai (ISO 13849-1:2023)
Mašinų sauga. Apsauga nuo netikėto paleidimo (ISO 14118:2017)
Perdirbamojoje pramonėje naudojamos automatizavimo sistemos. Priimamieji bandymai gamykloje ir naudojimo vietoje, integracijos bandymai naudojimo vietoje (IEC 62381:2012)
3. Tinkamos atitikties sistemos identifikavimas.
Įvertinimas esamos situacijos: t. y. išanalizuoti ko trūksta, kad įrenginys būtų tinkamas naudoti, pagal visus EU ir LT nustatytus reikalavimus.
4. Gaminio atitikties vertinimas.
Rizikų įvertinimas:
4.1 Pirminis vertinimas - kurio metu identifikuojama ar reikalingos įdiegti saugos priemonės ir atlikti įrenginio modernizaciją . Įvertinama kliento gamybinė linija ir defektuojamos probleminės sritys. Defektuojama remiantis mašinų saugos taisyklėmis. Visos linijos, kurios susideda iš kelių gamintojų, netenka CE sertifikato, nors kiekvienas įrenginys jį turi atskirai.
4.2 Modernizavimas pagal poreikį
Saugos priemonių įdiegimas – projekto parengimas (inžinerinio skyriaus dalis):
Parenkamos reikalingos saugos priemonės, modernizacija, modifikacija, komponentų, sprendimų parinkimas, retrofitai, biudžetas, įgyvendinimo laikas.
4.3 Bandymai/Patikros (perduodant įrenginį/prieš pradedant naudoti įrenginį: atliekam bandymus mes, pagal savo kompetencijas, prireikus išorė)
4.4 Galutinis įvertinimas – nustatoma ar pavyko sumažinti arba išvis panaikinti rizikas
5. 5. Techninės dokumentacijos paruošimas.
• Naudojimo instrukcijos;
• Priežiūros instrukcijos;
• Bandymų ir patikrų rezultatai;
• Atsarginių detalių sąrašai;
• Surinkimo, detalių brėžiniai priežiūrai;
• El. pneumo ir hidraulinės schemos.
6. Deklaracijos paruošimas ir CE žymėjimas
• Deklaracijos paruošimas;
• CE ženklinimas.

Pilnas paslaugos išpildymas

Mūsų inžinerijos skyrius teikia ne tik CE sertifikavimo paslaugas, bet ir modernizuoja jūsų įrangą, kad ji atitiktų visus ES reikalavimus. Pasinaudodami mūsų paslaugomis, viską gausite iš vienų rankų. Tai reiškia, kad jums nereikės derintis su skirtingais tiekėjais ar rūpintis koordinavimo darbais – sutaupysite laiko bei resursų. Atliekame išsamią jūsų įrangos analizę ir parengiame modernizacijos planą, pritaikytą būtent jūsų poreikiams. Tai užtikrins, kad jūsų įranga ne tik atitiks visus standartus, bet ir veiks efektyviai.    Our Clients About Us

    Rocket Science Baltics