Privatumo politika

1. UAB „Staklyno servisas“, juridinio asmens kodas 304224931, buveinės adresas Pramonės pr. 23, LT-51287 Kaunas (toliau – MachineryAssist), itin vertina ir saugo interneto svetainės lankytojų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės MachineryAssist interneto svetainėje www.machineryassist.com. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų, kaip MachineryAssist interneto svetainės lankytojo, privatumą.

2. Tvarkydama lankytojų asmens duomenis, MachineryAssist laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - „ADTAĮ“) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

3. Kas yra vadinama asmens duomenimis?
Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu/ interneto svetainės lankytoju), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant duomenimis, tokiais kaip: duomenų subjekto vardas, pavardė ar kiti duomenų subjektui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Duomenų subjektas turi teisę raštu kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus/ netikslius savo asmens duomenis, bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo procesą ar sunaikinti asmens duomenis.

4. Kas yra duomenų valdytojas?
Juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Šiuo atveju duomenų valdytojas yra UAB „Staklyno servisas“, juridinio asmens kodas 304224931, buveinės adresas Pramonės pr. 23, LT-51287 Kaunas (toliau – MachineryAssist).

Asmens duomenų tvarkymas

5. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi MachineryAssist elektroniniu paštu info@machineryassist.com?
Jūs galite MachineryAssist elektroniniu paštu info@machineryassist.com pateikti bendro pobūdžio užklausas. Tokiu atveju, MachineryAssist, siekdami atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą gali rinkti Jūsų pateiktus duomenis, kaip antai: vardas; elektroninio pašto adresas; žinutės turinys ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

6. Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi pateikiant standartizuotą užklausą kategorijoje „Kontaktai“?
Jūs galite kreiptis pateikdami standartizuotą užklausą kategorijoje „Kontaktai“. Tokiu būdu, siekiant atsakyti į Jūsų paklausimą gali būti renkami Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, žinutės turinys.

7. Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų, kaip lankytojo asmens duomenis, renkame teisiniu pagrindu, jog Duomenų subjektas (lankytojas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis MachineryAssist. Lankytojo asmens duomenis MachineryAssist tvarko turėdama teisinį pagrindą ir/ ar pagrįstą ir teisėtą interesą, nepažeidžiantį Lankytojo interesų, teisių ir laisvių.

8. Kiek laiko saugomi Jūsų pateikti asmens duomenis?
Elektronine forma pateikti Jūsų asmens duomenys, saugomi ne ilgiau kaip 24 mėn.

9. Asmens duomenų gavimo būdai
MachineryAssist asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens duomenų subjektų, tuomet, kai duomenų subjektas informaciją apie save pateikia savarankiškai arba gavęs MachineryAssist užklausą.

10. Kam MachineryAssist teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Be kita ko, MachineryAssist lankytojų asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka MachineryAssist tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.machineryassist.com prižiūrinti ir techninį palaikymą atliekanti informacinių technologijų įmonė/ asmuo).

11. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

12. Pažymime, kad Duomenų tvarkytojai (jeigu pasitelkti ar bus pasitelkti bet kada ateityje) turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio MachineryAssist leidimo.

13. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

14. Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote MachineryAssist interneto svetainėje www.machineryassist.com. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

15. Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau MachineryAssist internetinėje svetainėje www.machineryassist.com, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, lankytojų aptarnavimą ir MachineryAssist, paslaugų vystymą, sukurti patrauklią aplinką lankytojui naršyti MachineryAssist elektroninėje svetainėje.

16. MachineryAssist naudojami internetinio puslapio www.machineryassist.com slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba MachineryAssist tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:
- Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
- Jūsų naršymo istoriją;
- Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
- apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
- peržiūrėtas MachineryAssist internetinio puslapio sekcijas;
- kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus MachineryAssist internetiniame puslapyje.

17. Slapukus MachineryAssist naudoja siekdama:
- Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
- Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
- Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
- Analizuoti naudotojų įpročius naršant MachineryAssist internetiniame puslapyje.

18. Slapukai MachineryAssist internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

19. Teisėtas pagrindas – MachineryAssist teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.machineryassist.com funkcionalumą.

20. MachineryAssist interneto svetainėje www.machineryassist.com įprastai naudojami šie slapukai:

Slapukas

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

_ga_#

HTTP/analitinis

2 metai

Naudojamas statistinei informacijai apie interneto Svetainės lankomumą rinkti

Būtinas

_gat

HTTP/analitinis 

1 minutė

Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doublevkick.net

Būtinas

_grecaptcha

HTML ANALITINIS 

 

Šis slapukas yra naudojamas atskirti žmones ir robotus. Tai naudinga svetainei

parengti galiojančias ataskaitas apie savo svetainės naudojimą.

Būtinas

_GRECAPTCHA

HTML ANALITINIS 

180 DIENŲ

Šis slapukas yra naudojamas atskirti žmones ir robotus. Tai naudinga svetainei

parengti galiojančias ataskaitas apie savo svetainės naudojimą.

Būtinas

incap_ses_#

HTML ANALITINIS 

Session

Išsaugo naudotojų būsenas visose puslapių užklausose.

Būtinas

nlbi_#

HTML ANALITINIS 

Session

Naudojamas siekiant užtikrinti svetainės saugumą ir sukčiavimo aptikimą.

Būtinas

rc::a

HTML ANALITINIS 

Session

Šis slapukas yra naudojamas atskirti žmones ir robotus. Tai naudinga svetainei

parengti galiojančias ataskaitas apie savo svetainės naudojimą.

Būtinas

rc::b

HTML ANALITINIS 

Iki svetainė yra uždaroma

Šis slapukas yra naudojamas atskirti žmones ir robotus.

Būtinas

rc::c

HTML ANALITINIS 

Iki svetainė yra uždaroma

Šis slapukas yra naudojamas atskirti žmones ir robotus.

Būtinas

visid_incap_#

HTML ANALITINIS 

1 metai

Naudojant šiuos slapukus pagerinamas svetainės veikimas ir padidinamas saugumas.

Būtinas

wp-wpml_current_language

HTML ANALITINIS 

Session

Slapuko pagalba, išsaugomas svetainės kalbos pasirinkimas.

1 diena

_fbp


HTTP

 

3 mėnesiai

Slapukas, naudojamas „Facebook“ reklamos/rinkodaros tikslams.

3 mėnesiai

21. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
- būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
- funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
- Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

22. Kaip valdyti ir ištrinti slapukus?
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

23. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

24. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

25. Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera

26. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

27. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad MachineryAssist nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

28. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

29. MachineryAssist darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos lankytojus, įskaitant ir MachineryAssist interneto svetainės lankytojus.

30. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog MachineryAssist interneto svetainėje www.machineryassist.com gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių MachineryAssist nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į MachineryAssist Facebook profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

31. Jūs turite teisę:
- kreiptis į MachineryAssist su prašymu suteikti informaciją apie MachineryAssist tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip MachineryAssist juos tvarko;
- kreiptis į MachineryAssist su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
- kreiptis į MachineryAssist su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
- nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia MachineryAssist arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
- susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte MachineryAssist ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad MachineryAssist tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

32. Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka.
Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į MachineryAssist atstovą elektroniniu paštu info@machineryassist.com arba registruotu paštu MachineryAssist adresu Pramonės pr. 23, LT-51287 Kaunas.

33. Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB „Staklyno servisas“
Juridinio asmens kodas 304224931
Buveinės adresas Pramonės pr. 23, LT-51287 Kaunas
tel.: +370 602 25355
El. p. info@machneryassist.com
Interneto svetainė www.machineryassist.com

34. Skundai dėl duomenų apsaugos pažeidimų.
Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija: Interneto svetainė: www.ada.lt. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius. Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445. El. p. ada@ada.lt, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis - Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu: MachineryAssist buveinės adresas Pramonės pr. 23, LT-51287 Kaunas, el. pašto adresas info@machneryassist.com, telefono numeris +370 602 25355.

35. Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?
MachineryAssist atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.machineryassist.com.

36. Atnaujinta 2023-02-10.
Rocket Science Baltics